222. Akcja Katolicka: dlaczego i jaka? "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVIII(1995), nr 1-2, s. 77-83.

223. „Bardziej rozum niż siła". List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia 1995 roku. "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVIII(1995), nr 4, s. 121-123.

224. Biskup wybrany i posłany, aby służyć (homilia ks. rektora I. Deca w czasie uroczystości prymicji biskupich ks. bpa Stefana Regmunta w MWSD we Wrocławiu 26.I.1995) „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 .1994/95, Wrocław 1995, s. 150-151.

225. Chrystus wzywa nas do zwyciężania szatana (homilia), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995),nr 2, s. 181-183 oraz „Niedziela” LIV(2011), nr 11 z dnia 13 marca 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. IV).

226. „Chwałą Bożą- żyjący człowiek" (Evangelium vitae - jedenasta encyklika Jana Pawła II)  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" (1995) nr 1, s. 7-15.

227. Dar dla polskiej biblistyki. (Przemówienie ks. rektora Ignacego Deca w czasie promocji książki o. prof. dr hab. Hugolina Langkammera „Nowy Testament_o Kościele" Wrocław 1995-14.III.1995) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 5, 1994/95, Wrocław 1995, s. 152-153.

228. Dary Zmartwychwstałego Chrystusa (homilia), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 2, s. 196-199.

229. Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu - rok akademicki 1994/95 "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995), nr 1, s. 203.

230. Dlaczego "Ewangelia życia"?, „Vox nostra" 3(1995) nr 4(9), s. 2.

231. Dlaczego teologia w nauce i kulturze? (Z mowy rektorskiej podczas inauguracji roku akad. 1995/96 na PFT we Wrocławiu - 10.X.1995) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995), nr 2, s. 232-234.

232. Dwie antropologie. Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka. Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 284 (Przedmowa M. A. Krąpiec). (Wyd.  II poprawione i poszerzone pt.: "Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, Wrocław 1984 - wyd. Małej Poligrafii). Rec. ks. J. Czarny, Być człowiekiem "Gość Niedzielny" LXXIII(1996), nr 6 z 11 lutego 1996, s. 20; tenże "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" II(1996), nr 1(3), s.79-90); tenże: Człowiek w starej i nowej perspektywie, "Chrześcijanin w świecie. Zeszyty chrześcijańsko-społeczne" (XXVI(1997), nr 1(202), s. 130-132;  ks. Z. Pawlak, "Ateneum Kapłańskie" 126(1966), z. 2(522), s. 309-311; ks. M. Kiwka, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996, nr 1, s. 162-164 oraz Ks. R. Darowski, "Forum Philosophicum", t. 2: 1997, s. 268-272.

233. Encyklika dwudziestego stulecia (Wprowadzenie do sympozjum poświęconego encyklice Jana Pawła II "Evangelium vitae", W: Życie- dar nienaruszalny. Wokół encykliki „Evangelium vitae", red. ks. T. Reroń, Wrocław 1995, s. 19-22.

234. Gaudeamus u wrocławskich teologów (wywiad), "Słowo-Dziennik Katolicki" III(1995) nr 200(692) z dnia 16 października 1995r, s. 7.

235. Kultura - doskonalenie uzdolnień ducha i ciała W: Misja Kościoła w świecie – „Akcja Katolicka” dzisiaj. Red. ks. I. Dec, Wrocław 1995, s. 71-83 oraz to samo: W: Profetyczna działalność Kościoła w służbie wolności. Red. ks. F. Mrowiec, Würzburg 1997, s. 62-72 oraz to samo: w: Jan Paweł II – obrońca godności człowieka. Materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Diecezji Świdnickiej, red. ks. J. Lipniak,  Świdnica 2008, s. 35-46.- oraz to samo: „Społeczeństwo” XVIII(XIV) (2008). nr 1, s. 37-46.

236. List rektora PFT do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej z okazji świąt Bożego Narodzenia 1994. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 93-95. To samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVIII(1995) nr 1-2, s. 72-74.

237. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na święta Zmartwychwstania Pańskiego 1995r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" 5.1994/95, Wrocław 1995,s.96-98. To samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVIII(1995) nr 1-2, s. 74-76.

238. List gratulacyjny rektora PFT ks. prof. dr hab. I. Deca na jubileusz 25-lecia sakry biskupiej J. Em. ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu nr 5. 1994/95, Wrocław 1995, s. 169-170.

239. List gratulacyjny rektora MWSD ks. prof. dra hab. I. Deca na jubileusz 25 lecia sakry biskupiej J. E. ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 170.

240. List gratulacyjny ks. rektora PFT i MWSD we Wrocławiu I. Deca z okazji 10-lecia otrzymania godności kardynalskiej przez J. Em. ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza 25.V.1995 r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 173.

241. List gratulacyjny ks. rektora PFT i MWSD I. Deca z okazji 45-lecia kapłaństwa J. Em. ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza 18.VI.1995 r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 173-174.

242. Maryja nawiedzająca przynosi nam dar (Homilia mszalna ks. rektora I. Deca w czasie uroczystości opłatka i wigilii alumnów MWSD 21.XII.1994). "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 138-141.

243. Maryja wniebowzięta oczekuje nas (homilia), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995), nr 1, s. 156-158.

244. Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu w latach 1976-1994, W: Patientia et caritas, red ks. I.  Dec,  Wrocław 1995, s. 271-292.

245. Mocarz myśli naszego stulecia (Ojciec Innocenty Józef Maria Bocheński:1902-1995). "Nowe Życie" XII(1995), nr 4(247), s. 7,20.

246. Nauki teologiczne we Wrocławiu w latach 1945-1995 "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 2, s. 13-26, oraz to samo: W: Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu, red. ks. I. Dec i K. Matwijowski, Prace Historyczne XVIII, Wrocław 1996, s. 21-34 oraz to samo: W: 50 lat nauki we Wrocławiu, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1997, s.135-145.

247. Niepowtarzalny dzień w życiu (Słowo rektora I. Deca do diakonów przed wyznaniem wiary i złożeniem deklaracji o dobrowolności i świadomym przyjmowaniu święceń kapłańskich - piątek,26 maja 1995r. godz.20.00 - Kaplica seminaryjna MWSD we Wrocławiu "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu " nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 153-154.

248. Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Wywiad) "Wrocławski Gość  Niedzielny" 41(3) 1995r. z dnia 8 października 1995 r., s. 13.

249. Pomnik kultury narodowej (Homilia ks. rektora I. Deca w czasie uroczystości restytuowania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 12.VI.1995 r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995 r. s. 163-166.

250. Popatrzmy wstecz, by lepiej iść naprzód. (Słowo po upływie trzyletniej kadencji rektorskiej) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 2, s. 227-232

251. Pożegnanie Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Obrazu przez ks. rektora I. Deca 16 grudnia 1994r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995,s.132-133.

252. Przed Kongresem Eucharystycznym, W: Kalendarz Wrocławski 1996, s.179-182.

253. Przed Kongresem Eucharystycznym we Wrocławiu "Nowe Życie" XII(1995) nr 6(249), s. 3,18.

254. Przez prawdę w myśleniu do życia w prawdzie "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 1, s. 201-202.

255. Przez prawdę w myśleniu do życia w prawdzie.(Mowa rektorska ks. I. Deca podczas uroczystości inauguracji roku akad. 1994/95), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 113-120.

256. Słowo ks. rektora Ignacego Deca w czasie uroczystości 25-lecia święceń biskupich Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza, Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego. Refektarz MWSD we Wrocławiu, środa 8 lutego 1995 r., „Biuletyn  Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”, nr 5  1994/95, s. 171-172.

257. Słowo powitania Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Obrazu przez ks. rektora I. Deca (15.XII.1994) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5, 1994/95 Wrocław 1995, s.129-131 oraz to samo: w: Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, red.  ks. M. Biskup i ks. A. Radecki, Wrocław 2002, s. 148-149.

258. Słowo rektora I. Deca na zakończenie roku akad.. 1994/95 24.VI.1995. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s.167-168.

259. Słowo wstępne, W: Patientia et caritas, Red. ks. I. Dec, Wrocław 1995r,s.9-11.

260. Słowo wstępne do "Biuletynu Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu 5.1994/95, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu nr 5.1994/95, Wrocław 1995, s.3-4.

261. Słowo wstępne rektora PFT ks. prof. I. Deca (Uroczystość opłatka nauczycieli akademickich miasta Wrocławia 22.I.1995). "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 144-145.

262. Słowo wstępne ks. rektora I. Deca przed Mszą św.(Uroczystość prymicji biskupich ks. bpa Stefana Regmunta w MWSD we Wrocławiu 26.I.1995). "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 149-150.

263. Słowo wstępne ks. rektora Ignacego Deca w czasie jubileuszu 25-lecia pracy naukowo  - dydaktycznej ks. prof. Józefa Swastka 16.III.1995. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 180-181.

264. Słowo wstępne ks. rektora I. Deca w czasie jubileuszu 25-lecia pracy naukowo-dydaktycznej ks. Norberta Jonka 8.VI.1995. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 185-186.

265. Służba prawdzie i dobru, "Nowe Życie" XII(1995) nr 1(244), s. 5

266. Sprawozdanie z kadencji rektorskiej ks. Ignacego Deca w MWSD we Wrocławiu (1 IX 1988 - 31 VIII 1995), "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVIII(1995), nr 3, s. 99-105.

267. Srebrne gody PFT we Wrocławiu, w: Patientia et caritas, red. ks. I.  Dec, Wrocław 1995, s. 239-304.

268.  Teologia nad Odrą, mówi ks. prof. dr hab. I. Dec rektor PFT we Wrocławiu (wywiad), "Słowo. Dziennik Katolicki"(1995) nr 50(542) z dnia 10-12 marca 1995r,s.5.

269. Transcendencja człowieka w klasycznym nurcie filozofii, W: VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń, 5-9 września 1995. Abstrakty. Toruń 1995, s. 41.

270. Wszyscy święci - ludźmi ośmiu błogosławieństw (homilia) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 1,s.177-179.

271. Wprowadzenie do książki: "Misja Kościoła w świecie - Akcja Katolicka dzisiaj". W: Misja Kościoła w świecie - "Akcja Katolicka dzisiaj"  red. ks. I. Dec, Wrocław 1995, s.7-10.

272.  XXV Wrocławskie dni Duszpasterskie 28-30 sierpnia 1995 "Odrodzenie człowieka źródłem odnowy społeczeństwa" (wywiad), "Niedziela" XXXVIII(1995) nr 35A z dnia 27.VIII.1995, s. 19.

273. W stroju św. Jana Chrzciciela ku nadchodzącym świętom (Homilia ks. rektora I. Deca w czasie uroczystości opłatka dla studentów świeckich PFT we Wrocławiu 16.XII.1994) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław, s. 135-137.

274. Z bukietem kwiatów i wiązanką życzeń (Słowo wstępne ks. rektora I. Deca w czasie jubileuszu 25-lecia pracy naukowo-dydaktycznej o. prof. Hugolina Langkammera 25.X.1994 r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 175-176.

275. Znak czasu dla Kościoła w Polsce (Wprowadzenie do XXIV WDD) W: Misja Kościoła w świecie - "Akcja Katolicka" dzisiaj. Red. ks. I. Dec, Wrocław 1995, s. 19-23.

276. Życie czy śmierć - dramat naszego czasu, W: Życie-dar nienaruszalny. Wokół encykliki "Evangelium vitae", Red. ks. A. Młotek i ks. T. Reroń, Wrocław 1995,s.109-116.

277. Życzenia świąteczne ks. rektora I. Deca (Uroczystość opłatkowa i wigilijna alumnów MWSD 21.XII.1994 r.) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 5 1994/95, Wrocław 1995, s. 142-143.

278. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Liberalizm i jego filozofia. Wyd. Unia, Katowice 1995,ss.224, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 2, s. 147-148.

279. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994, ss.324, "Wrocławski Przegląd teologiczny" 3(1995), nr 1, s. 123-124.

280. Rec.: Roman Darowski SJ. Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI w., Kraków 1994,ss.447,  "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 3(1995) nr 1, s. 121-123.

­