180. Blask prawdy w wolności i wolności w prawdzie, W: W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki "Veritatis splendor", red. ks. E. Janiak, Wrocław 1994, s. 113‑115.

181. Człowiek moralnego sprzeciwu ( W pierwszą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Majki), „Słowo ‑ Dziennik Katolicki" II(1994), nr 61(302), z dnia 28 marca 1994 r.s. 4.

182. Czy filozofia jest odpowiedzialna za rozłam chrześcijaństwa?, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II (1994) nr 1, s. 122-125.

183. Człowiek jako podmiot wychowania - ethos nauczyciela, W: Teologia i życie. red. ks. M. Duda, ks. S. Jesionek, ks. J. Kuliberda, ks. Z. Zgrabny, Częstochowa 1994r. s. 157-166.

184. Chrystus mądrością i światłością świata - homilia ks. rektora Ignacego Deca, „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 4. 1993/94, Wrocław 1994 , s. 147-150.

185. Dar Nocy Betlejemskiej (homilia na 24.XII.) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II (1994) nr 1.

186. Diariusz wydarzeń w PFT we Wrocławiu. Rok akademicki 1993/94 "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II (1994) nr 1, s. 199-205.

187. Działalność naukowo-dydaktyczna ks. prof. dr hab. Jana Kowalskiego na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. W: "Teologia i życie". red, ks.M. Duda, ks.S. Jasionek, ks. J. Kuliberda, ks. Z. Zgrzebny, Częstochowa 1994 r. s. 41-51.

188. Duszpasterstwo powołań kapłańskich w świetle Adhortacji Apostolskiej "Pastores dabo vobis", "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVII (1994) nr. 3, s. 77-84 oraz nieco skrócona wersja pt: Duszpasterstwo powołań kapłańskich w nauczaniu Jana Pawła II na podstawie Adhortacji Apostolskiej "Pastores dabo vobis",  W: Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 311-316, a także nieco zmieniona wersja: w: W służbie Dobrego Pasterza. Księga Pamiątkowa ku czci Jego Eminencji Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego, red. ks. T. Chlipała, ks. J. Michalewski i ks. D. Ostrowski, Świdnica 2010, s. 11-19.

189. Eucharystia- najświętsza rzeczywistość na ziemi "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2(1994) nr 2, s. 184-186.

190. Jaka filozofia dla współczesnego człowieka? (Nad książką Jana Pawła II: "Przekroczyć próg nadziei"), "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2(1994), nr 2, s. 7-11.

191. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego do wiernych archidiecezji wrocławskiej z okazji świąt Bożego Narodzenia 93,."Wrocławskie Wiadomości Kościelne"   XLII(1994) nr 1-2,  s. 110-112 oraz to samo: "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr  4.1993/94, Wrocław 1994, s. 173-176.

192. List rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na święta Zmartwychwstania Pańskiego 1994r. "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4.1993/94 Wrocław 1994r. s. 176-179 oraz to samo: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLII(1994),nr 3, s. 85-87.

193. List rektora MWSD i PFT we Wrocławiu do Duchowieństwa i wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na 50-ty Tydzień Miłosierdzia, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLII(1994) nr 3, s. 87-88.

194.Modlitwa - darem wdzięczności na jubileusz urodzinowy (Słowo wstępne do liturgii w czasie uroczystości 70. rocznicy urodzin J. E. Księdza Biskupa Józefa Pazdura 22.XI.1994) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2(1994) nr 2, s. 192.

195. Nowożytne koncepcje zbawienia człowieka, W: Gdzie szukać zbawienia?" Red. ks. I. Dec, Wrocław 1994, s. 43-52.

196. „Na służbie niezwyciężonej myśli" - mowa rektorska ks. rektora Ignacego Deca podczas uroczystości inauguracji, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4.1993/94, Wrocław 1994, s. 112-119.

197.Ojczyzna jest naszą matką (homilia na 11 XI 94) "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994), s. 178-179.

198. Prawda – Dobro - Wolność, W: W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki "Veritatis Splendor", red ks. E. Janiak, Wrocław 1994, s. 165-166 (głos w dyskusji).

199. Przedmowa do wydania drugiego książki "Złudzenia Nowej Ery" W: Złudzenia Nowej Ery. Teologowie o New Age. , Red. ks. I. Dec, Wrocław 1994, s. 7

200. Przedmowa do książki: "Gdzie szukać zbawienia?" W: Gdzie szukać zbawienia?,  red. ks. I. Dec, Wrocław 1994,

201. Rodzina centrum i sercem cywilizacji miłości. Idee przewodnie "Listu do Rodzin Ojca św. Jana Pawła II", "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994), nr 1, s.7-14.

202. Rodowód Chrystusa- wezwaniem do szacunku dla historii- homilia ks. rektora Ignacego Deca, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4. 1993/94, Wrocław 1994, s. 142-145.

203. Słowo wstępne, "Biuletyn PFT we Wrocławiu" nr 4. 1993/94,Wrocław 1994, s.3-4.

204. Słowo rektorskie ks. prof. I. Deca na posiedzeniu Rady Pedagogicznej MWSD z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce ks. abpa Józefa Kowalczyka i ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4.1993/94, Wrocław 1994, s.138-142.

205. Słowo wstępne do Mszy św.- ks. rektora Ignacego Deca (podczas uroczystości 18-lecia ingresu i 24-lecia sakry biskupiej ks. kardynała Henryka Gulbinowicza-6.II.1994) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4, 1993/94, Wrocław 1994, s. 151-152.

206. Słowo wstępne ks. rektora I. Deca (na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału PFT we Wrocławiu w pierwszą rocznicę śmierci ks. prof. dr hab. Józefa Majki-19.III.1994) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4, 1993/94, Wrocław 1994, s. 153-154.

207. Słowo wstępne ks. rektora I. Deca (w czasie uroczystości stulecia "Collegium Georgianum" - 31.V.1994), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4.1993/94, Wrocław 1994, s. 165-168.

208. Słowo wstępne ks. rektora Ignacego Deca (w czasie uroczystości 40-lecia kapłaństwa ks. prof. dr hab. Jana Kowalskiego 14.VI.1994), "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4.1993/94, Wrocław 1994, s.191.

209. Słowo wstępne ks. rektora Ignacego Deca (w czasie uroczystości 30-lecia kapłaństwa księży pracowników naukowo-dydaktycznych PFT i MWSD we Wrocławiu 16.VI.1994, "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4. 1993/94, Wrocław, s. 198-199.

210. Słowo wstępne ks. rektora Ignacego Deca na zakończenie Mszy św. (w czasie uroczystości 25-lecia święceń kapłańskich ks. rektora Ignacego Deca, ks. prof. dr hab. T. Hergesela i ks. dr J. Patera-21.VI.1994) "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego  we Wrocławiu" nr 4.1993/94, Wrocław 1994, s. 208-212.

211. Transcendencja człowieka w przyrodzie, Wrocław 1994, ss. 287 (Wyd. II  poprawione i uzupełnione pt. "Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej, Wrocław, Lublin 1981). Rec. ks. J. Czarny, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994) nr 1, s. 130-132); tenże, "Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" II(1996), nr 1(3), s. 80; ks. J. Krokos, Czymże jest człowiek? "Nowe życie" XI(1994), nr 11(242), s. 20 oraz ks. R. Darowski, "Forum Philosophicum", t. 2: 1997, s. 263-265.

212. Troska o powołania kapłańskie (Wywiad - Z księdzem profesorem dr hab. Ignacym Decem, J. M. rektorem Papieskiego Fakultetu Teologicznego rozmawia Anita Tyszkowska). "Gazeta Robotnicza" z  nr 241 (14.007) 15 grudnia 1994 r., s. 12213. Wczoraj i dziś Wyższego Seminarium Duchownego "Słowo-Dziennik katolicki" (Magazyn) II(1994) nr 26(37) z dnia 24-25-26 czerwca 1994 r. s. 9-10.

214. Wierność w małych rzeczach i całkowite oddanie się Bogu - homilia ks. rektora Ignacego Deca "Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu" nr 4. 1993/94, Wrocław 1994, s. 131-134.

215. XXIV Wrocławskie Dni Duszpasterskie "Słowo - Dziennik Katolicki" z dnia 30.08.1994.

216. XXIV Wrocławskie Dni Duszpasterskie. Misja Kościoła w świecie - Akcja Katolicka dzisiaj, "Chrześcijanin w świecie" XXIV (1994) nr 2-3(197-198), s. 285-293., oraz: to samo pt. Akcja Katolicka okazją promocji Kościoła katolickiego, "Ateneum Kapłańskie" 87(1995), s. 124, nr 3(517), s. 440-446. oraz to samo pt.: XXIV Wrocławskie Dni Duszpasterskie o Akcji Katolickiej: "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVII(1994), nr 3,  s. 92-99.

217. Wigilia, o której warto opowiedzieć, "Vox nostra" nr 2/7 grudzień 1994, s. 1-5.

218. Wczoraj i dziś Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" XLVII(1994) nr 4, s. 93-96.

219. Rec. ; ks. J. Czarny, Jana Pawła II wizja cywilizacji miłości (Studium filozoficzne), PFT we Wrocławiu, Wrocław 1994,s.216, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2(1994) nr 2, s. 11-112.

220. Rec.; J. Maritain - prekursor soborowego humanizmu. Myśl filozoficzno-teologiczna Jacques'a Maritaina, Red. ks Stanisław Kowalczyk i Edward Balawajder, RW KUL, Lublin 1992, ss. 298, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2(1994) nr 2, s. 112-113.

221. Rec.: Religia a sens bycia człowiekiem, red. Z. Zdybicka, RW KUL, Lublin 1994, ss. 215, "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 2(1994) nr 2, s. 113-114.

­