90. Antropologia Encykliki Laborem exercens, “Collectanea Theologica" 56(1986), z. 1, s. 5‑12 oraz wersja angielska: Antropology of the Encyclical Laborem exercens, “Collectanea Theologica" 56(1986), fasc.spec., s. 49‑56.

91. Duszpasterstwo w Archiprezbiteracie Żorskim w XVII wieku w świetle wizytacji biskupich, Wrocław 1986, s. III + 117, wydanie drugie: poprawione i uzupełnione, Wrocław 2008, ss. 114. Rec., wyd. I: K. Matwijowski, "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" XLII(1987), nr 3, s. 510‑511, oraz ks. P. Sroczyński, "Homo Dei" LVI(1987), nr 3(205), s. 233‑234). Rec., wyd II: ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 369-370 (recenzja drugiego wydania); bp J. Kopiec, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XVIII(2009), nr 1, s. 277-280 (recenzja drugiego wydania); ks. M. Kogut,  „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 285-286.

92. Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela, Wrocław 1986, s. 138. Rec. ks. P. Sroczyński, "Homo Dei" LV(1986), nr 4(202), s. 317‑318 oraz ks. St. Kowalczyk, Filozofia miłości Gabriela Marcela, "Nowe Życie" VI(1988), nr 4(119), s. 14‑15).

93. "Gaudeamus igitur" na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, "Nowe Życie" 4(1986), nr 23(86) z dnia 9‑22.XI.1986 r., s. 8‑9,15.

94. Nowi żniwiarze, "Nowe Życie" 4(1986), nr 12(75) z dnia 8‑21.VI.1986 r., s. 6‑7.

95. Ogólnopolskie sympozjum o powołaniach w Kościele, "Nowe Życie" 4(1986), nr11(74) z dnia 25.V ‑7.VI. 1986 r., s. 12‑13.

96. Person als Subject. Zum Personbegriff bei Karol Wojtyła, "Theologie und Glaube" 76(1986), z. 3, s. 294‑30 oraz to samo pod zmodyfikowanym tytułem: Person als Subjekt in der Auffassung von Karol Kardinal Wojtyła, "Collectanea Theologica" 57(1987), fasc. spec., s. 131-144 oraz wersja polska: Osoba jako podmiot w ujęciu Kard. Karola Wojtyły, "Collectanea Theologica" 57(1987), z. 3, s. 5-18.

97. Pięćdziesiątnica paschalna trwa, "Nowe Życie" 4(1986), nr 10(73) z dnia 11‑24.V.1986 r., s. 8‑9.

98. Polskie Towarzystwo Teologiczne we Wrocławiu, W: Misericordia et veritas. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Wincentego Urbana, red. ks. J. Mandziuk i ks. J. Pater, Wrocław 1986, s. 39‑44.

99. Refleksje o kapłańskiej odpowiedzialności za Kościół, "Homo Dei" 55(1986), nr 1(199), s. 10‑13.

100. Świadkowie godności ludzkiej wobec pogardy człowieka, "Nowe Życie" 4(1986), nr 5(68) z dnia 2‑15.III.1986 r., s. 10‑13.

101. Świadkowie zmartwychwstania, "Nowe Życie" 4(1986), nr 7(70) z dnia 30.III‑12 IV 1986 r.,  s. 8‑11.

102. Życie i działalność naukowo ‑ duszpasterska ks. Wiesława Gawlika (1923‑1980), w: Misericordia et veritas. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Wincentego Urbana, red. ks. J. Mandziuk i ks. J. Pater, Wrocław 1986, s. 89‑112.

103. Rec.: James A.Weisheipl, Tomasz z Akwinu. Życie, myśl i dzieło, tłum. Cz. Wesołowski, Poznań 1985, "Ateneum Kapłańskie" 78(1986), t.107, z. 1(464), s. 172‑174.

104. Rec.: Jan Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko ‑ warszawska, Warszawa 1985, "Przegląd Powszechny" 103(1986), t. 254., nr 9(781), s. 376‑378.

105. Rec.: Ks. Franciszek Tokarz, Z filozofii indyjskiej. Kwestie wybrane. Część II. Wyd. Tomasz Ruciński, Lublin 1985, "Homo Dei" 55(1986), nr 2(200), s. 156‑158.

106. Rec.: Ks. Ludwik Wciórka, Wiedzieć, że jest Bóg. Elementy teodycei, Poznań 1986 "Homo Dei" 55(1986), nr 2(200), s. 156‑158.

107. Rec.: Mieczysław A. Krąpiec, Język i świat realny, Lublin 1985, "Homo Dei" 55(1986), nr 2(200), s. 153‑154.

­