36. Ci, którzy sieją w błogosławieństwach ‑ w błogosławieństwach żąć będą, „Przewodnik Katolicki" nr 17 z dnia 24.IV.1983 r., s. 3.

37. Czy tylko fenomenologia egzystencjalna człowieka?, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 15(1983), s. 315‑319.

38. Elementy antropologiczne w encyklice Jana Pawła II "Laborem exercens", w: Jan Paweł II, "Laborem exercens", Powołany do pracy. Komentarz pod red. ks. J. Kruciny, Wrocław 1983, s. 281‑290.

39. Kapłan jako budziciel nadziei wśród Ludu Bożego, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 36(1983), nr 1‑3, s. 47‑52.

40. Kardynał Karol Wojtyła we Wrocławiu, "Nowe Życie" 1(1983), nr 1 z dnia 19.VI.1983 r., s. 3‑5.

41. Ks. Eugeniusz Tomaszewski ‑ teolog i duszpasterz (1918 ‑ 1978), „Studia Theologica Warsaviensia" 21(1983), nr1 , s. 271‑279.

42. Niektóre dawniejsze i współczesne próby rozumienia osoby w "filozofii chrześcijańskiej", "Communio" 3(1983), nr 2(14).  s. 103‑121.

43. Pierwiastki religijne w twórczości filozoficznej Gabriela Marcela, "Ateneum Kapłańskie" 75(1983), t. 100, z. 2(444), s. 170‑177.

44. Podmiotowość osoby w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły (Z filozoficznego "zaplecza" encyklik Jana Pawła II), "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 15(1983), s. 153‑172.

45. Refleksje o pokucie i Sakramencie Pojednania w życiu kapłana, "Homo Dei" 52(1983), nr 1(187), s. 15‑20 oraz to samo: w: Ewangelizacja i nawrócenie. Program duszpasterski na rok 1995/96. Kościół jako miejsce nawrócenia i pojednania. Sakramenty uzdrowienia. VI rok Nowenny przed rokiem 2000, Katowice 1995, s. 145-152.

46. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela koncepcja filozoficznego poznania, "Studia Philosophiae Christianae" 19(1983), nr 2, s. 25‑57.

47. Wrocławskie sympozjum o pracy w świetle encykliki Jana Pawła II "Laborem exercens", "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 15(1983), s. 321‑326.

48. W drodze do Jasnogórskiej Matki, "Nowe Życie" 1(1983), nr 11 z dnia 6‑19.XI.1983 r., s. 9,12.

49. Rec.: Bernard Forthomme, Une philosophie de la transcendance. La metaphysique d`Emmanuel Levinas, Paris 1979, s. 537, "Ateneum Kapłańskie" 75(1983), t.101, z. 2(447), s. 304‑306.

50. Rec.: Jan Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze. Praca zbiorowa pod red. Z. J. Zdybickiej (V tom z serii: Jan Paweł II naucza), Lublin 1982, "Homo Dei" 52(1983), nr 2(188), s. 153‑154.

51. Rec.: Ks. Stanisław Kowalczyk, Odkrywanie Boga. Centralne problemy filozofii Boga, Sandomierz 1981, "Ateneum Kapłańskie" 75(1983), t. 101, z. 1(446), s. 138‑141.

52. Rec.: Mieczysław A. Krąpiec, Człowiek ‑ Kultura ‑ Uniwersytet. Wybór i opracowanie ‑ ks. Andrzej Wawrzyniak, Lublin 1982, "Homo Dei" 52(1983), nr 4(190), s. 347‑348.

53. Rec.: Bp Wincenty Urban, Jan Leuderode i jego księgozbiór z XVII wieku, Wrocław 1981, "Ateneum Kapłańskie" 75(1983), t. 101, z. 1(446), s. 143‑144.

54. Rec.: Bp Wincenty Urban, Obraz Matki Boskiej Mariampolskiej we Wrocławiu, Wrocław 1981, "Ateneum Kapłańskie" 75(1983), t. 101, z. 1(446), s. 142‑143.

55. Rec.: Bp Wincenty Urban, Śladami założycielek Sióstr Elżbietanek, Wrocław 1983, "Homo Dei" 52(1983), nr 3(189), s. 371‑272.

56. Rec.: W kierunku Boga, red. bp. B. Bejze, Warszawa 1982, "Homo Dei" 52(1983), nr 3(189), s. 269‑270.

57. Rec.: W kierunku Boga, red. bp. B. Bejze (Vers la connaissance de Dieu. Ouvrage collectif sous la direction de Mgr Bohdan Bejze), Varsovie 1982, "Revue Philosophique de Louvain", t. 81, nr 50, Mai 1983, s. 322‑324.

58. Rec.: Władysław Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981, "Homo Dei" 52(1983), nr 1(187), s. 77‑78.

­