23. Encyklika "Laborem exercens" w oczach polskich przedstawicieli katolickiej nauki społecznej, „Niedziela" nr 19 z dnia 25 VII  1982 r., s. 5.

24. Gabriela Marcela koncepcja filozofii, „Roczniki Filozoficzne" 30(1982), z. 1, s. 169‑182.

25. Inauguracja roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, „Gość Niedzielny" nr 37 z dnia 28 XI 1982 r., s. 2.

26. Kultura duszy ‑ duszą kultury (V Tydzień Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu), "Tygodnik Powszechny" nr 46 z dnia 14.XI.1982 r., s. 7.

27. Nawrócenie i Sakrament Pokuty w życiu kapłana, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 35(1982), nr 8‑10, s. 338‑344.

28. Rozważania nad encykliką „Laborem exercens" (Sympozjum Teologiczne we Wrocławiu), "Chrześcijanin w świecie" 14(1982), nr 6(108), s. 113‑119.

29. Sympozjum o encyklice „Laborem exercens”, „Tygodnik Powszechny" nr 28 z dnia 11 VII 1982 r. s. 7 oraz to samo: „Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 35(1982), nr 6‑7, s. 247‑249.

30. Teoria bytu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela (Próba konfrontacji), „Studia Philosophiae Christianae" 18(982), nr 1, s. 41‑62.

31. Zagadnienie punktu wyjścia teorii człowieka św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela, „Roczniki Filozoficzne" 30(1982), z. 1, s. 189‑218.

32. Rec.: Bp. Wincenty Urban, Z wrocławskiej niwy kaznodziejskiej, Poznań ‑ Warszawa 1982, "Homo Dei" 51(1982), nr 4 (186)., s. 312‑313.

33. Rec.: D. von Hildebrand, J. A. Kłoczowski, J .Paściak, J.Tischner, Wobec wartości, Wydawnictwo "W drodze" Poznań 1982, "Homo Dei" 51(1982), nr 3 (185), s. 235.

34. Rec.: Ks. K. Kłósak, Z teorii i metodologii filozofii przyrody, Poznań 1980, "Ateneum Kapłańskie" 74(1982), t. 98., z. 1(438), s. 149‑151.

35. Rec.: S. Świeżawski, Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t. VI, Człowiek, Warszawa 1983, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 14(1982), s. 315‑317.

­