10. IV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu, "Tygodnik Powszechny" nr 47 z dnia 22 XI 1981 r., s. 7.

11. Inauguracja we Wrocławiu, "Gość Niedzielny" nr 47 z dnia 22 XI 1981 r., s. 7.

12. Komunia "Ja ‑ Ty" w ujęciu Gabriela Marcela, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 13(1981), s. 325‑331.

13. Ku wspomnieniu kapłana i filozofa ‑ ks. Wiesława Gawlika, "Wrocławskie Wiadomości Kościelne" 34(1981), nr 9‑10, s. 308‑310.

14. Na progu Adwentu, "Przewodnik Katolicki" nr 48 z dnia 29.XI.1981 r., s. 2.

15. O nauce społecznej Kościoła w 90 rocznicę "Rerum novarum" (XI Wrocławskie Dni Duszpasterskie 1981), "Chrześcijanin w świecie" 13(1981) nr 6(102), s. 155‑160.

16. O zbawieniu w chrześcijaństwie i buddyzmie, "Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 13(1981), s. 289‑311.

17. Usytuowanie i język antropologii św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela w ich myśli filozoficznej, „Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 13(1981), s. 289‑311.

18. Rec.: Antoni B. Stępień, Elementy filozofii, Lublin 1980, "Homo Dei" 50(1981), nr 2(184), s. 160.

19. Rec.: Ks. St. Kowalczyk, Bóg w myśli współczesnej. Problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych, Wrocław 1979, "Atenenum Kapłańskie" 73(1981), t.97, z. 3(437), s. 534‑536.

20. Rec.: M. A. Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu (Metaphysique. Esquisse de la theorie de l`etre). Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1978, “Revue Philosophique de Louvain", t.79, nr 41 Fevrier 1981, s. 114‑116.

21. Rec.: M. Heller ‑ J. Życiński, Wszechświat i filozofia. Szkice z filozofii i historii nauki. Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1980, „Homo Dei" 50(1981), nr 4(182), s. 313‑314.

22. Rec.: S. Świeżawski, Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t. V, Wszechświat, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980, „Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 13(1981), s. 349‑350.

­