I. Książki (monografie naukowe, studia, zbiory homilii i kazań)

1. Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, Wrocław 1984, ss. 326; drugie wydanie poprawione i uzupełnione pod zmienionym tytułem: Dwie antropologie. Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka, Wrocław 1995, ss. 284.

Rec. wyd. I: ks. Z. Pluta, „Homo Dei" 54(1985), nr 2(196), s. 159‑160;
Rec. wyd. II: ks. J. Czarny, Być człowiekiem „Gość Niedzielny" LXXIII(1996), nr 6 z 11 lutego 1996, s. 20; tenże „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" II(1996), nr 1(3), s.79-90); tenże: Człowiek w starej i nowej perspektywie, „Chrześcijanin w świecie. Zeszyty chrześcijańsko-społeczne" (XXVI(1997), nr 1(202), s. 130-132;  ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie" 126(1966), z. 2(522), s. 309-311; ks. M. Kiwka, „Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996, nr 1, s. 162-164 oraz Ks. R. Darowski, „Forum Philosophicum", t. 2: 1997, s. 268-272.

2. Duszpasterstwo w Archiprezbiteracie Żorskim w XVII wieku w świetle wizytacji biskupich, Wrocław 1986, ss. III + 117; drugie wydanie poprawione i uzupełnione  pod tym samym tytułem, Wrocław 2008, ss. 114.

Rec. wyd. I: K. Matwijowski, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka" XLII(1987), nr 3, s. 510‑511; ks. P. Sroczyński, „Homo Dei" LVI(1987), nr 3(205), s. 233‑234);
Rec. wyd. II: ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 369-370; bp J. Kopiec, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XVIII(2009), nr 1, s. 277-280; ks. M. Kogut,  „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 285-286.
....
3. Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela, Wrocław 1986, ss. 138; drugie wydanie poprawione i uzupełnione pod zmienionym tytułem: Dlaczego miłość? Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela, Wrocław 1998, ss. 144.

Rec. wyd. I: ks. P. Sroczyński, „Homo Dei" LV(1986), nr 4(202), s. 317‑318 oraz ks. St. Kowalczyk, Filozofia miłości Gabriela Marcela, „Nowe Życie" VI(1988), nr 4(119), s. 14‑15).
Rec. wyd. II:  ks. M. Kiwka, „Wrocławski Przegląd Teologiczny" 6(1998), nr 1, s. 155-158 oraz to samo: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" IV(1998), nr 2(8), s.185-186; ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie", tom 153 (1999), z. 1(539), s. 158-160; J. Wadowski, „Wrocławski Przegląd Teologiczny" VI(1998), nr 2, s. 220-225; J Czarny, „Studia Philosophiae Christianae" XXXVI(2000), nr 1, s. 239-241.

4. Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej, Wrocław - Lublin 1991, ss. 450; drugie wydane poprawione i uzupełnione pod zmienionym tytułem: Transcendencja człowieka w przyrodzie, Wrocław 1994, ss. 288; trzecie wydanie z podtytułem: Ujęcie Mieczysława A. Krąpca OP i kard. Karola Wojtyły, Wrocław 2011, ss. 324.

Rec. wyd. I: ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie" 83 (1991), t. 116, z. 3 (493), s. 548‑550); ks. S. Kowalczyk, „Colloquium Salutis ‑ Wrocławskie Studia Teologiczne" 21‑22(1989‑1990), s. 241‑244; ks. P. Sroczyński, „Homo Dei" LXII(1993), nr 4(230), s. 122‑123; ks. A. Małachowski, Transcendencja i ekstaza, „W drodze" 1993, nr 4(236), s. 100‑103.
Rec. wyd. II: ks. J. Czarny, „Wrocławski Przegląd Teologiczny" II(1994) nr 1, s. 130-132); tenże, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" II(1996), nr 1(3), s. 80; ks. J. Krokos, Czymże jest człowiek?, „Nowe życie" XI(1994), nr 11(242), s. 20; ks. R. Darowski, „Forum Philosophicum", t. 2: 1997, s. 263-265.
Rec. wyd. III: ks. R. Tomaszczuk, Trudna ale potrzebna, „Gość Niedzielny”  LXXXVIII(2011), nr 29 z dnia 24 lipca 2011 r. (Gość Świdnicki, s. VII); ks. P. Mrzygłód, „Homo Dei:” LXXXI(2012), nr 4(305), s. 199-203; ks. J. Machnacz, „Ateneum Kapłańskie"  2012, tom 159, z. 3(622), s. 613-615; ks. P. Sroczyński, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”  XX(2012), nr 2, s. 192-193; Z. Zdybicka USJK, „Zeszyty Naukowe KUL” LV(2012), nr 2 (218), s. 123-127; J. Tupikowski CMF, „Roczniki Filozoficzne” LX(2012), nr 1, s. 125-128.

5. Siejba słowa. t. I: Na drodze do kapłaństwa. Homilie i rozważania do alumnów, Wrocław 1996, ss. 391.

Rec.: ks. A. Bałabuch, „Wrocławski Przegląd Teologiczny" IV(1996), nr 1, s. 146-147 ; tenże: Na drodze do kapłaństwa, „Niedziela" XXXIX(1996), nr 27  z dnia 7 VII 1996, s. 20; tenże: Kapłanom i alumnom, „Gość Niedzielny" LXXII(1996), nr 30 z dnia 28 lipca 1996 r., s. 22; tenże: „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" II(1996) nr 2(4), s. 153-154; ks. A. F. Dziuba, „Duszpasterz Polski Zagranicą" XLVII(1996), nr 4/201, s. 579-580; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei" LXVI(1997), nr 1-2 (242-243), 189-191.s.

6. Siejba słowa. t. II: Na żniwie Pańskim. Homilie i rozważania do kapłanów i sióstr zakonnych, Wrocław 1997, ss. 336.

Rec.: ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei" LXVII(1997), nr 3(244), s. 109-111; M. Jarocki,  Do powołanych słów kilka, „Gość Niedzielny" LXXIV(1997), nr 26 z dnia 29 czerwca 1997 r., (wkładka: "Wrocławski Gość Niedzielny", nr 26/91, s. 20; ks. J. Misiewicz, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" III(1997), nr 2(6), s. 188-189; ks. J. Czarny, "Wyszedł siewca siać...",  „Nowe Życie" XV(1998), nr 1(280), s. 8 oraz toż: Warto przeczytać. Siejba słowa, „Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 4 z dnia 25 stycznia 1998 r.,  s. 9.

7. Czytając „Piątą Ewangelię" (Zapiski pielgrzyma do Ziemi Świętej), Wrocław 1998, ss. 112.

Rec.: J. Sąsiadek, Zobaczyć „Piątą Ewangelię" (Wędrując po Ziemi Świętej), „Gość Niedzielny" LXXV(1998), nr 34 z dnia 23 sierpnia 1998 r. (wkładka: „Wrocławski Gość Niedzielny", nr 34(151), z dnia 23 sierpnia 1998 r., s. 24; Ks. J. Czarny, Śladami Mistrza z Nazaretu, „Niedziela" XLI(1998), nr 40(266)E, z dnia 4 X 1998, s. 32; ks. H. Lempa, „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego" IV(1998), nr 2(8), s. 181-182 oraz: „Ateneum Kapłańskie"  1999, tom 132, z. 2(540), s. 311.

8. Siejba słowa. t. III: Na niwie duszpasterskiej. Homilie i rozważania na rok A, Wrocław 1998, ss. 272.

Rec.: ks. A. Bałabuch, Siejba Słowa, „Gość Niedzielny" LXXVI(1999), nr 9 z dnia 28 lutego 1999 r. (Wkładka: „Wrocławski Gość Niedzielny", nr 9/179, z dnia 28 lutego 1999 r., s. 24.

9. Siejba słowa. t. IV; Na niwie duszpasterskiej. Homilie i rozważania na rok B, Wrocław 1999, ss. 304.

Rec.: Księgarz, Duszpasterskie oko rektora, „Gość Niedzielny" LXXVII(2000), nr 26, s. 18 (Wkładka Wrocławska 26/247 z dnia 25 czerwca 2000, s. 18); ks. A. Bałabuch, „Ateneum Kapłańskie" 2001, t. 136, z. 1(551), s. 180-181.

10. Siejba słowa. t. V. Na niwie duszpasterskiej. Homilie i rozważania na rok C, Wrocław 2000, ss. 304

Rec.: ks. J. Gorczyca, Homilie Kardynałowi dedykowane, „Gość Niedzielny" LXXVIII (2001), nr 17, s. 18 (Wkładka Wrocławska 17/291 z dnia 29 kwietnia 2001, s. 18); ks. A. Bałabuch, „Ateneum Kapłańskie", t. 137, 2001, z. 2-3(555-556), s. 377-378.

11. Siejba słowa. t. VI; W hołdzie Matce i Królowej. Homilie i rozważania maryjne, Wrocław 2001, ss. 358.

Rec.: Ks. B. Drożdż, „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” I(2002), nr 1, s. 248; ks. A. Bałabuch,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 142-143.

12. Siejba słowa. t. VII; Ku integralnej prawdzie. Homilie do środowiska akademickiego, Wrocław 2002, ss. 345.

Rec.: Księgarz, Na serce studentom,  „Gość Niedzielny” LXXIX(2002), nr 38 z dnia 22 września 2002, s. 27; ks. B. Drożdż, „Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” I(2002), s. 249; ks. A. Bałabuch,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny” X(2002), nr 2, s. 156-157.

13. Siejba słowa. t. VIII; Jezu, ufam Tobie. Homilie o miłosierdziu Bożym, Wrocław 2003, ss. 396.

Rec.: ks. A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” II(2005), nr 2, s. 271-272 oraz  ks.  R. Masarczyk, SDS, „Ateneum Kapłańskie”,  wrzesień-październik 2006, t. 147, z. 2(585), s. 399-400.

14. Siejba słowa. t. IX; Świadkowie Chrystusa, Wrocław 2004, ss. 368.

Rec.: Rec.: Nowa książka biskupa, „Gość Niedzielny” LXXXIV(2007), z dnia 14 stycznia 2007 r. („Gość Świdnicki” , s. III);  ks. A. Bałabuch,  „Świdnickie Studia Teologiczne” III(2006), nr 3, s. 241-242; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie”  t, 148 maj-czerwiec 2007, nr 3(589), s. 609-610

15. Eucharystia źródłem duchowej odnowy polskiej wsi, Świdnica 2005, ss. 92.

Rec.: Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 283-284.

16. Siejba słowa, t. X; Słowo Boże na każdy czas. Homilie okolicznościowe, Wrocław 2005,s. 533.

Rec.: ks. A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 357-359; ks. Z.  Pawlak, „Ateneum Kapłańskie”. t. 150, 2008, z. 2(594),  s. 410-412; „Gość Niedzielny” LXXXV(2008), nr 11 z dnia 16 marca 2008 r., s. 51;

17. Akademicka posługa myślenia. Uczelniane przemówienia i listy, Wrocław 2006, ss. 654.

Rec.: ks. W. Baczyński, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” V(2006), nr 2(9), s. 183-185; ks. A. Małachowski, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”  XIV(2006) nr 1, s. 287-290;  ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek” (Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK) 7-8(2006), s. 342-346; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” 2006, t.147, z. 3(586), s. 618-619;  ks. M. Korgul, „Świdnickie Studia Teologiczne”  IV(2007), nr 4, s. 361-363; „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego” XIII(2007), nr 1(25), s. 47;

18. Siejba słowa. t. XI; Biskupi start i rektorski finisz. Homilie i rozważania z pierwszych miesięcy posługi biskupiej, Świdnica 2006, ss. 328.

Rec.: Bp A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 357-358; M. Zygmunt, Siejba słowa, „Nasz Dziennik” nr 20(3341), z dnia 24-25 stycznia 2009 r., s. 10; S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie”  Tom 152 (2009), z. 3(601), s. 418-419; ks. K. Moszumański, „Życie Konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(80) 2009, s. 112-114; ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek”. (Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK), 12(2008), s. 262-266.

19. Siejba słowa, t. XII;  Naśladować Chrystusa. Homilie i rozważania z posługi pasterskiej od września do grudnia 2004 roku,  Świdnica 2006, ss. 367.

Rec.: Bp A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 359-360; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” t. 153 (2009), z. 1(602), s. 201-203; ks. K. Moszumański, „Homo Dei” LXXIX(2010), nr 1(294), s. 181-184.

20. Siejba słowa. t. XIII; Głosić Ewangelię nadziei, Część I. Homilie z pierwszej połowy roku 2005, Świdnica 2007, s. 424.

Rec.: ks. R Tomaszczuk, Kolejne tomy „Siejby słowa”. Nadzieja i Eucharystia, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 12 z dnia 28 marca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV); Ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie”, Tom 154,  maj*2010*czerwiec, z. 3(607). s. 598-601; Ks. B. Drożdż, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” IX(2010), NR 1 (16), S. 404-405; Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 389-392; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei” LXXX(2011), nr 1(298), s. 172-174.

21. Siejba słowa. t. XIV; Głosić Ewangelię nadziei, cz. II.  Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2005, Świdnica 2007, s. 328.

Rec.: ks. R Tomaszczuk, Kolejne tomy „Siejby słowa”. Nadzieja i Eucharystia, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 12 z dnia 28 marca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. IV); Ks. B. Drożdż, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” IX(2010), NR 1 (16), s. 404-405; Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 393-395; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei” LXXX(2011), nr 1(298), s. 172-174.

22. Misericordia et veritas. W hołdzie Biskupowi Wincentemu Urbanowi w XXV-lecie śmierci, Świdnica  2008, ss. 151 (wspólnie z ks. B. Kaczorowskim).

Rec.: Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” V(2008), nr 5, s. 365-367; bp J. Kopiec, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” XVIII(2009), nr 1, s. 277-280; M. Franiak, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” VIII(2009), nr 1(14), s.326-329; ks. M. Kogut, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 289-292.

23. Siejba słowa. t. XV. Przywracajmy nadzieję ubogim, część I.  Homilie i rozważania z pierwszej połowy roku 2006, Świdnica 2008, ss. 404.

Rec.: Obowiązkowa lektura, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 24 z dnia 20 czerwca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. III); Ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie”  155(2010), z. 2(609), s. 411-413.; Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 397-399; Ks. J Szwiec, „Życie konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(86) 2010,   s. 96-97; ks. S. Kowalczyk, „Życie Konsekrowane” 2(88)2011, s. 112-114.

24. Siejba słowa. t. XVI; Przywracajmy nadzieję ubogim, cz. II.  Homilie i rozważania z  drugiej połowy roku 2006, Świdnica 2008, ss. 448.

Rec.: J. A. Lewandowska, Nowe tomy „Siejby Słowa” „Niedziela” LIV(2011), nr 8 z dnia 20 lutego 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. III); ks. S. Kowalczyk, „Życie Konsekrowane” 2(88)2011, s. 112-114; ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” X(2013), nr 10, s. 449-451.

25. Cnoty kardynalne w życiu indywidualnym i społecznym polskiej wsi, Świdnica 2009, ss. 84.

Rec.: Ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” VI(2009), nr 6, s. 287-284.

26. Siejba słowa. t. XVII, Przypatrzmy się powołaniu naszemu, część I.  Homilie i rozważania z  pierwszej połowy roku 2007, Świdnica 2009 , ss. 472.

Rec.: M. Zygmunt, Ocalić od zapomnienia, „Nasz Dziennik” nr 280(3906), z dnia 1 grudnia 2010 r., s. 10; J.A. Lewandowska, Nowe publikacje Świdnickiej Kurii Biskupiej, „Niedziela” LIII(2010), nr 50 z dnia 12 grudnia 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. III); Kolejne półrocze spisane, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 50 z dnia 19 grudnia  2010 r. (Gość Świdnicki, s. III); J. A. Lewandowska, Nowe tomy „Siejby Słowa” „Niedziela” LIV(2011), nr 8 z dnia 20 lutego 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. III).;  ks. S. Kowalczyk, „Życie Konsekrowane” 2(88)2011, s. 109-111; ks. K. Moszumański, „Świdnickie Studia Teologiczne” X(2013), nr 10, s. 453-455.

27. Siejba słowa, t. XVIII, Przypatrzmy się powołaniu naszemu, część II. Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2007, Świdnica 2009, ss. 424.

Rec.: J. A. Lewandowska, Nowe tomy „Siejby Słowa” „Niedziela” LIV(2011), nr 8 z dnia 20 lutego 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. III); Wokół powołania, „Gość Niedzielny”  LXXXVIII(2011), nr 10 z dnia 13 marca  2011 r. (Gość Świdnicki, s. III); ks. K. Moszumański, „Życie Konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(92) 2011, s. 112-113;

28. Z Maryją w służbie dźwigania się człowieka i narodów  (Jubileusz 700-lecia zatwierdzenia Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Jasnogórska Narodowa Nowenna przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej, Jasna Góra, 17-25 VIII 2008 r.), Świdnica 2009, ss. 135.

Rec.: M Zygmunt, Jasnogórski tryptyk maryjny, „Nasz Dziennik” nr 88(3409), z dnia 15 kwietnia 2009 r., s. 9.;  ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” tom 152(2009), z. 3(601), s. 399-401;

29. Ocalić od zapomnienia. Pielgrzymka do Ziemi Świętej 25 II – 05 III 2010, Świdnica 2010, ss. 162.

Rec.: J.A. Lewandowska, „Ocalić od zapomnienia”„Niedziela” LIII(2010), nr 46 z dnia 14 listopada  2010 r. (Niedziela Świdnicka, s. III); ks. R. Tomaszczuk, Nowa książka bp Ignacego Deca: Ocalić od zapomnienia, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 46 z dnia 21 listopada  2010 r. (Gość Świdnicki, s. III); M. Zygmunt, Ocalić od zapomnienia, „Nasz Dziennik” nr 280(3906), z dnia 1 grudnia 2010 r., s. 10; ks. K. Moszumański, „Życie Konsekrowane”, styczeń-luty, 1(87) 2011, s. 120-121;

30. Siejba słowa. t. XIX; Bądźmy uczniami Chrystusa, część I.  Homilie z pierwszej połowy roku 2008, Świdnica 2010, ss. 360.

Rec.: Książka na wakacje, „Gość Niedzielny”  LXXXVII(2010), nr 26 z dnia 4 lipca 2010 r. (Gość Świdnicki, s. III); J.A. Lewandowska, Nowa książka Księdza Biskupa, „Niedziela”   LIII(2010), nr 29 z dnia 18 lipca 2010 r. (Niedziela Świdnicka, s.  III); Bp A. Bałabuch, „Świdnickie Studia Teologiczne” VII(2010), nr 7, s. 401-402; Ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie”  tom 155(2010), z. 3(610), s. 604-605; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei” LXXX(2011), nr 1(298), s. 172-174; ks. K. Moszumański, „Życie Konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(92) 2011, s. 114-115;.

31. Siejba słowa. t. XX; Bądźmy uczniami Chrystusa, część II.  Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2008, Świdnica 2010, ss. 504;

Rec.: Słowo żywe,  „Gość Niedzielny”  LXXXVIII(2011), nr 23 z dnia 12 czerwca 2011 r. (Gość Świdnicki, s. III);  ks. K. Moszumański, „Życie konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(92) 2011, s. 116-117; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie”  tom 158, styczeń-luty 2012, z. 1(617), s. 201-203;

32. Ponownie w ziemskiej ojczyźnie Jezusa. Pielgrzymka do Ziemi Świętej: od 29 marca do 3 kwietnia 2005 r. oraz od 11 do 26 kwietnia 2006 r., Świdnica 2011, s. 168.

Rec.: J.A. Lewandowska, Ziemia Święta po raz kolejny, „Niedziela” LV(2012), nr 9 z dnia 26 lutego 2012 r. (Niedziela Świdnicka, s. II);  R. Tomaszczuk, Już jest i jeszcze trzeba poczekać  „Gość Niedzielny”  LXXXIX(2012), nr 9 z dnia 4 marca  2012 r. (Gość Świdnicki, s. III);

33.  Siejba słowa, t. XXI,  Otoczmy troską życie, Część I. Homilie i rozważania z pierwszej połowy roku 2009, Świdnica 2011, ss. 480.

Rec.: Kolejny tom kazań. Nadrabiając zaległości, „Gość Niedzielny”  LXXXVIII(2011), nr 28 z dnia 17 lipca 2011 r. (Gość Świdnicki, s. VII); ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” Tom 157, wrzesień-październik 2011, z. 2(615), s. 413-415; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei” LXXXI(2012), nr 2(303), s. 200-202; ks. K. Moszumański, „Życie Konsekrowane”, lipiec-sierpień, 4(96) 2012, s. 116-118;

34.  Siejba słowa, t. XXII,  Otoczmy troską życie, Część II. Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2009, Świdnica 2011, ss. 352..

Rec.: J. A. Lewandowska, Nowa książka Ordynariusza Świdnickiego, „Niedziela” LIV(2011), nr 52 z dnia 25-26 grudnia 2011 r. (Niedziela Świdnicka, s. II); ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” Tom 158, marzec-kwiecień 2012, z. 2(618), s. 414-415. ks. K. Moszumański, „Życie Konsekrowane”, lipiec-sierpień, 4(96) 2012, s. 119-121; ks. R. Tomaszczuk, Katastrofa i słowo, „Gość Niedzielny”  LXXXIX(2012), nr 28 z dnia 15 lipca 2012 r. (Gość Świdnicki, s. III); ks. S. Kowalczyk,  „Wrocławski Przegląd Teologiczny”  XX(2012), nr 2, s. 189-191;

35. By nie zniweczyć Chrystusowego Krzyża (1 Kor 1,17). Kazania pasyjne, Świdnica 2012, ss. 146.

Rec.: Pasja ogłoszona, „Gość Niedzielny”  LXXXIX(2012), nr 39 z dnia 30 września 2012 r. (Gość Świdnicki, s. III); J. A. Lewandowska, Wokół krzyża, „Niedziela” LV(2012), nr 42 z dnia 14 października  2012 r. (Niedziela Świdnicka, s. II); ks. S. Kowalczyk,  „Świdnickie Studia Teologiczne” IX(2012), nr 9, s. 403-405; ks. Z. Pienio, „Życie Konsekrowane”,  styczeń-luty, 1(99), 2013, s. 98-99.

36. Chcemy ujrzeć Jezusa. Pielgrzymka do Ziemi Świętej 12-21 II 2012, Świdnica 2012, ss. 156.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Ślady pozostawione. Kolejny tom wspomnień z Ziemi Świętej, „Gość Niedzielny”  LXXXIX(2012), nr 41 z dnia 14 października 2012 r. (Gość Świdnicki, s. VI);

37. Dziękuję – Przepraszam – Proszę. Rekolekcje dla księży posługujących w archidiecezji lwowskiej wygłoszone w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Brzuchowicach k. Lwowa w dniach od 15 do 18 listopada 2010 r., Świdnica 2012, ss. 96.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Jako ojciec i brat, „Gość Niedzielny”   nr 4, z dnia 20 stycznia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 4/457, s. VIII); ks. Z. Pienio, „Życie Konsekrowane”, lipiec – sierpień, 4(102), 2013, s. 106-107;

38. Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Cnoty teologiczne: wiara, nadzieja, miłość; Uczynki pokutne: jałmużna, modlitwa, post. Rekolekcje dla rolników i  mieszkańców wsi. Dobromierz, 15-18 marca 2012 r., Świdnica 2012, s. 126.

Rec.: Słowo o miłości do ziemi i ludzi, „Gość Niedzielny”  LXXXIX(2012), nr 40 z dnia 7 października 2012 r. (Gość Świdnicki, s. III);  ks. Z. Pienio, „Świdnickie Studia Teologiczne” IX(2012), nr 9, s. 407-408; ks. K. Moszumański,  „Życie Konsekrowane”, maj-czerwiec, 3(101), 2013, s. 121-123.

39. Przypatrzcie się powołaniu waszemu. Rekolekcje dla kapelanów szpitali (Jasna Góra, 8-9 listopada 2010 r.),  Świdnica 2012, ss. 105.

Rec.: Słowo o miłości do ziemi i ludzi, „Gość Niedzielny”  LXXXIX(2012), nr 40 z dnia 7 października 2012 r. (Gość Świdnicki, s. III); ks. Z. Pienio, „Świdnickie Studia Teologiczne” IX(2012), nr 9, s. 409-410; ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” Tom 160, marzec-kwiecień 2013, z. 2(624), s. 407-409; ks. K. Moszumański,  „Życie Konsekrowane”, maj-czerwiec, 3(101), 2013, s. 118-120.

40. Siejba słowa, t. XXIII,  Bądźmy świadkami Miłości, Część I. Homilie i rozważania z pierwszej  połowy roku 2010, Świdnica 2012, ss. 526.

Rec.: Homilie ks. bp. Deca, „Nasz Dziennik” nr 151(4386), z dnia 30 czerwca – 1 lipca 2012 r., s. 13;
ks. R. Tomaszczuk, Katastrofa i słowo, „Gość Niedzielny”  LXXXIX(2012), nr 28 z dnia 15 lipca 2012 r. (Gość Świdnicki, s. III); ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” Tom 159, wrzesień-październik 2012, z. 2(621), s. 400-403; ks. Z. Pienio, „Życie Konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(98), 2012, s. 129-131; ks. S. Kowalczyk, „Homo Dei” LXXXII(2013), nr 1(306), s. 202-204; ks. B. Drożdż, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” XI(2012), nr 1(20),  s. 252-253.

41. Siejba słowa, t. XXIV,  Bądźmy świadkami Miłości, Część II. Homilie i rozważania z drugiej  połowy roku 2010, Świdnica 2012, ss.  486.

Rec.: M. Zygmunt, Bądźmy świadkami miłości, „Nasz Dziennik” nr 3 * 4542, z dnia 4 stycznia 2013 r., s. 11;  ks. R. Tomaszczuk, „Siejba słowa” ciąg dalszy. Dla kardynała, „Gość Niedzielny”  nr 5 z dnia 3 lutego 2013 r. (Gość Świdnicki nr 5/459, s. VI); S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” Tom 160, maj-czerwiec 2013, z. 3(625), s. 617-619; ks. Z. Pienio, „Życie Konsekrowane”, wrzesień-październik, 5(103), 2013, s. 129-130;

42. Wspólnie przed Panem Bogiem. Rekolekcje dla księży posługujących w Polskiej Misji Katolickiej we Francji. La Ferte-sous-Jouarre, 6-10 września 2010r., Świdnica 2012, ss. 86.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Jako ojciec i brat, „Gość Niedzielny”   nr 4, z dnia 20 stycznia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 4/457, s. VIII); ks. Z. Pienio, „Życie Konsekrowane”, lipiec – sierpień, 4(102), 2013, s. 110-111;

43. Panie, przymnóż nam wiary!. Pielgrzymka do Ziemi Świętej w Roku Wiary  09-16 III 2013, Świdnica 2013, ss. 152.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Przewodnik po roku liturgicznym. Wydawnictwa diecezjalne, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  48 z dnia 1 grudnia 2013 r. (Gość Świdnicki nr 48/502, s. III); J.A. Lewandowska, Ponownie w Ziemi Świętej, „Niedziela” LVII(2014), nr 6 z dnia 9 lutego 2014 r. (Niedziela Świdnicka nr 6/383, s. II); ks. S. Stasiak,  „Życie Konsekrowane” , marzec-kwiecień, 2(106)2014, s. 124-126.

44. Siejba słowa, t. XXV,  W komunii z Bogiem, Część I. Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy  roku 2011, Świdnica 2013, ss.312.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Recepta na zadomowienie,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  27 z dnia 7 lipca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 27/481, s. V); ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” Tom 161, wrzesień-październik 2013, z. 2(627), s. 391-393; ks. S. Kowalczyk, „Świdnickie Studia Teologiczne” X(2013), nr 10, s. 457-459.

45. Siejba słowa, t. XXVI,  W komunii z Bogiem, Część II. Homilie i rozważania z maja i czerwca  roku 2011, Świdnica 2013, ss. 384.

Rec.: Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Recepta na zadomowienie,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  27 z dnia 7 lipca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 27/481, s. V); ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” Tom 161, wrzesień-październik 2013, z. 2(627), s. 391-393; ks. S. Kowalczyk, „Świdnickie Studia Teologiczne” X(2013), nr 10, s. 457-459.

46. Siejba słowa, t. XXVII,  W komunii z Bogiem, Część III. Homilie i rozważania z …  roku 2011, Świdnica 2013, ss.  344.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Słowo prezydenta. Co robi biskup w wakacje? – łatwo się dowiedzieć ze spisu treści tej książki, „Gość Niedzielny” XCI(2014),  nr  5 z dnia 2 lutego 2014 r. (Gość Świdnicki nr 5/511, s. III); J.A. Lewandowska, W komunii z Bogiem, „Niedziela” LVII(2014), nr 6 z dnia 9 lutego 2014 r. (Niedziela Świdnicka nr 6/383, s. II);  ks. S. Kowalczyk,  „Życie Konsekrowane”, lipiec-sierpień, 4(108) 2014, s. 130-133; ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek”. (Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK), 25(2014), nr 1, s. 219-222.

47. Siejba słowa, t. XXVIII,  W komunii z Bogiem, Część IV. Homilie i rozważania z  … roku 2011, Świdnica 2013, ss.  338.

Rec. ks. R. Tomaszczuk, Jeden z dziesięciu. Cóż to był za rok? Zastanawiają się wierni czytelnicy biskupich rozważań, „Gość Niedzielny” XCI(2014),  nr  12 z dnia 23 marca 2014 r. (Gość Świdnicki nr 12/518, s. VI); ks. S. Kowalczyk,  „Życie Konsekrowane”, lipiec-sierpień, 4(108) 2014, s. 130-133; ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek”. (Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK), 25(2014), nr 1, s. 219-222.

48. Słodkie jarzmo i lekkie brzemię. Rekolekcje dla kapłanów wygłoszone w Przemyślu w dniach 6-9 lipca 2011 roku, Świdnica 2013, ss. 134.

Rec.: M. Jarosz, „Gość Niedzielny” XC(2013), nr  22 z dnia 2czerwca 2013 r. (Gość Świdnicki nr 22/476, s. VI); ks. J. Twardy,  "Ateneum Kapłańskie" 164 (2015) z. 1 (635) s. 204-207.

49. Trwajcie mocni w wierze. Rekolekcje dla księży dziekanów diecezji legnickiej wygłoszone w Krzydlinie Małej w dniach 12-14 listopada 2012 roku, Świdnica 2013, ss. 90.

Rec.: Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Mocni wiarą. To już dziewiąta książka z serii „Rozważania rekolekcyjne”,  „Gość Niedzielny” XC(2013), nr 47 z dnia 24 listopada 2013 r. (Gość Świdnicki nr 47/501, s. III);  ks. A. Ziombra, „Świdnickie Studia Teologiczne” X(2013), nr 10, s. 461-463; ks. B. Drożdż, Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”  XII(2013), nr 2(23), s. 275-276; ks. Z. Pienio, „Życie Konsekrowane”, maj-czerwiec, 3(107), 2014, s. 118-120.

50. Siejba słowa, t. XXIX,  Kościół naszym domem, Część I. Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy  roku 2012, Świdnica 2014, ss. 374.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk,  Wciąż żywe i zaskakujące.  „Gość Niedzielny” XCI(2014),  nr 36 z dnia 7 września 2014 r. (Gość Świdnicki nr 36/542, s. VI);  AKW, Siejba słowa, "Niedziela" LVII(2014) nr 45 z dnia 9 listopada 2014 r., s. 31; ks. S. Kowalczyk, „Świdnickie Studia Teologiczne” XI(2014), nr 1, s. 197-199.

51. Siejba słowa, t. XXX,  Kościół naszym domem, Część II. Homilie i rozważania z maja i czerwca  roku 2012, Świdnica 2014, ss. 388.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk,  Wciąż żywe i zaskakujące.  „Gość Niedzielny” XCI(2014),  nr 36 z dnia 7 września 2014 r. (Gość Świdnicki nr 36/542, s. VI); AKW, Siejba słowa, "Niedziela" LVII(2014) nr 45 z dnia 9 listopada 2014 r., s. 31;  ks. S. Kowalczyk, „Świdnickie Studia Teologiczne” XI(2014), nr 1, s. 197-199.

52. Siejba słowa, t. XXXI, Kościół naszym domem, Część III. Homilie i rozważania z lipca, sierpnia i września roku 2012, Świdnica 2014, ss. 360.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Dla kogo wakacje?. Książki tej serii to taka duchowa podróż w czasie,  „Gość Niedzielny” XCII(2015),  nr  12 z dnia 22 marca 2015 r. (Gość Świdnicki nr 12/570, s. VI); ks. S. Kowalczyk, „Świdnickie Studia Teologiczne” XI(2014), nr 2, s. 2-3-205; ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek”. (Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK), 33(2016), nr 1, s. 183-186.

53. Siejba słowa, t. XXXII,  Kościół naszym domem, Część IV. Homilie i rozważania z października, listopada i grudnia  roku 2012, Świdnica 2014, ss. 312.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Szeroka panorama. Biskup mierzy się ze wskazówkami papieża Franciszka,  „Gość Niedzielny” XCII(2015),  nr  13 z dnia 29 marca 2015 r. (Gość Świdnicki nr 13/571, s. VI) ks.  S. Kowalczyk, „Świdnickie Studia Teologiczne” XI(2014), nr 2, s. 203-205;  ks. Z. Pawlak, „Teologia i Człowiek”. (Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK), 33(2016), nr 1, s. 183-186.

54. Świadkowie wiary. Rekolekcje dla księży diecezji radomskiej wygłoszone w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu w dniach od 1. do 3. lipca 2013 roku, Świdnica 2014, ss. 102.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Świadek o świadkach, „Gość Niedzielny” XCI(2014),  nr 11 z dnia 16 marca 2014 r. (Gość Świdnicki nr 11/517, s. III).

55. Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Rekolekcje wielkopostne wygłoszone w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie w dniach 17-24 marca 2013 roku, Świdnica  2014, s. 90.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk,  „Gość Niedzielny” XCI(2014),  nr 31 z dnia 3 sierpnia 2014 r. (Gość Świdnicki nr 31/537, s. III).

56. Błogosławieństwa ewangeliczne w życiu i posłudze kapłana. Rekolekcje dla kapłanów Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Würzburg, 15-18 września 2014 r., Świdnica 2015, ss. 94.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk,  Droga jest tylko jedna, „Gość Niedzielny” XCII(2015),  nr  23 z dnia 7 czerwca 2015 r. (Gość Świdnicki nr 23/581, s. IV).

57. Siejba słowa, t. XXXIII,  Być solą ziemi, Część I. Homilie i rozważania z z pierwszego kwartału 2013 roku, Świdnica 2015, ss. 303.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Trzy w jednym, "Gość Niedzielny"  XCII(2015), nr 26 z dnia 28 czerwca 2015 r.  (Gość Świdnicki nr 26/584, s.  VII); Ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” Tom 167, wrzesień-październik 2016, z. 2(645), s. 399-401.

58. Siejba słowa, t. XXXIV,  Był solą ziemi, Część II. Homilie i rozważania z drugiego kwartału 2013 roku, Świdnica 2015, ss. 440.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk,   Hołd kardynałowi, „Gość Niedzielny” XCII(2015),  nr  27 z dnia 5 lipca 2015 r. (Gość Świdnicki nr 27/585, s. VI); Ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” Tom 167, wrzesień-październik 2016, z. 2(645), s. 399-401.

59. Siejba słowa, t. XXXV,  Być solą ziemi, Część III. Homilie i rozważania z 2013 roku, Świdnica 2015, ss. 343.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Na czasie,  „Gość Niedzielny” XCII(2015),  nr 48 z dnia 29 listopada 2015 r. (Gość Świdnicki nr 48/607, s. III); ks. S. Kowalczyk, „Świdnickie Studia Teologiczne” XII(2015), nr 1, s. 127-130.

60. Siejba słowa, t. XXXVI,  Być solą ziemi, Część IV. Homilie i rozważania z  2013 roku, Świdnica 2015, ss. 365.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Na prawo patrz!, „Gość Niedzielny” XCII(2015),  nr  49 z dnia 6 grudnia 2015 r. (Gość Świdnicki nr 49/607, s. VI); ks. S. Kowalczyk, „Świdnickie Studia Teologiczne” XII(2015), nr 1, s. 127-130.

61. Byliśmy w Kazachstanie. Pielgrzymka do Oziornoje - Narodowego Sanktuarium Kazachstanu 21-28 września 2015 r., Świdnica 2016, ss. 100.

Rec.: ks. D. Marcinkiewicz, Byliśmy w Kazachstanie, „Niedziela” LIX(2016), nr 19 z dnia 8 maja 2016 r. (Niedziela Świdnicka nr 19/500, s. IV); ks. R. Tomaszczuk, W kraju wielkich stepów, "Gość Niedzielny" XCIII(2016), nr 20 z dnia 15 maja 2016 r.(Gość Świdnicki nr 20/630, s. II).

62. Siejba słowa, t. XXXVII,  Wierzę w Syna Bożego, Część I. Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2013, Świdnica 2016, ss. 353.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Słowo o rocznicy, „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr  26 z dnia 26 czerwca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 26/636, s. VI); Ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” Tom 167, wrzesień-październik 2016, z. 2(645), s. 410-413.

63. Siejba słowa, t. XXXVIII,  Wierzę w Syna Bożego, Część II. Homilie i rozważania z maja i czerwca  roku 2014, Świdnica 2016, ss. 367.

Rec.: ks. R. Tomaszczuk, Milenijni wyróżnieni, „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr  25 z dnia 19 czerwca 2016 r. (Gość Świdnicki nr 25/635, s. VII); Ks. S. Kowalczyk, „Ateneum Kapłańskie” Tom 167, wrzesień-październik 2016, z. 2(645), s. 410-413.

64. Siejba słowa, t. XXXIX,  Wierzę w Syna Bożego, Część III. Homilie i rozważania z trzeciego kwartału roku 2014, Świdnica 2016, ss. 394

Rec.: M. Zygmunt, Siejba na rocznicę, "Nasz Dziennik" nr 281-5729 z dnia 2 grudnia 2016 r.,   s. 17; ks. P. Pojasek, Podarunek dla Radia Maryja, "Gość Niedzielny" XCIII(20160 nr 50 z dnia 11 grudnia 2016 r.,  (Gość Świdnicki, nr 50/660, s. III); ks. D. Marcinkiewicz, Nowe książki bp. Ignacego Deca, "Niedziela" LIX(2016), nr 50 z dnia 11 grudnia 2016 r., (Niedziela Świdnicka, nr 50(531), s. III) oraz "Niedziela" LX(2017), nr 7 z dnia 12 lutego 2017 r., s. 31; Bp Andrzej F. Dziuba, „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 2, s. 197-199.

65. Siejba słowa, t. XL, Wierzę w Syna Bożego, Część IV. Homilie i rozważania z czwartego kwartału roku 2014, Świdnica 2016, ss. 370

Rec.: ks. D. Marcinkiewicz, Nowe książki bp. Ignacego Deca, "Niedziela" LIX(2016), nr 50 z dnia 11 grudnia 2016 r., (Niedziela Świdnicka, nr 50(531), s. III); oraz "Niedziela" LX(2017), nr 7 z dnia 12 lutego 2017 r., s. 31;  ks. P. Pojasek, Papieżowi numer XL, „Gość Niedzielny” XCIII(2016),  nr 51 z dnia 18 grudnia 2016 r. (Gość Świdnicki nr 51/661, s. VII); Bp Andrzej F. Dziuba, „Świdnickie Studia Teologiczne” XIII(2016), nr 2, s. 197-199.

66. Ku prawdzie na skrzydłach rozumu i wiary, Tom I Rozważania filozoficzne, Świdnica 2017, ss. 732.

67. Siejba słowa, t. XLI, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Część I. Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2015, Świdnica 2017, ss. 503.

Rec.: ks. P. Pojasek, Nowa siejba, „Gość Niedzielny” XCIV(2017), nr 23 z dnia 11 czerwca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 23/685 , s. I).

68. Siejba słowa, t. XLII, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Część II. Homilie i rozważania z maja i czerwca roku 2015, Świdnica 2017, ss. 425.

Rec.: ks. P. Pojasek, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię,  „Gość Niedzielny” XCIV(2017),  nr  24 z dnia 18 czerwca 2017 r. (Gość Świdnicki nr 24/686 , s. II).

69. Siejba słowa, t. XLIII, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Część III. Homilie i rozważania z trzeciego kwartału  roku 2015, Świdnica 2017, ss. 334.

Rec.: ks. P. Pojasek, Kolejne dwa numery,  „Gość Niedzielny” XCIV(2017),  nr  51-52 z dnia 24 grudnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 51-52/713-714, s. II); ks. K. Moszumański,  „Życie Konsekrowane”, maj-sierpień, 3-4(131-132), 2018, s. 202-204..

70. Siejba słowa, t. XLIV, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, Część IV. Homilie i rozważania z czwartego kwartału roku 2015, Świdnica 2017, ss. 440.

Rec.: ks. P. Pojasek,  Kolejne dwa numery,  „Gość Niedzielny” XCIV(2017),  nr  51-52 z dnia 24 grudnia 2017 r. (Gość Świdnicki nr 51-52/713-714, s. II); ks. K. Moszumański,  „Życie Konsekrowane”, maj-sierpień, 3-4(131-132), 2018, s. 205-207.

71. W sercu pobożności Maryjnej obu Ameryk. Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej z Gaudalupe w Meksyku 30 stycznia - 8 lutego 2016 r., Świdnica 2017, ss. 114.

Rec.: ks. P. Pojasek, Pamiętnik dla przyjaciela „Gość Niedzielny” XCIV(2017),  nr 44, z dnia  5 listopada  2017 r. (Gość Świdnicki nr 44/706 , s. III.

72. Ku prawdzie na skrzydłach rozumu i wiary, Tom II Rozważania teologiczne, Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej "ADALBERTUS", Świdnica 2018, ss. 912.

Rec.: ks. P. Pojasek,  Na skrzydłach wiary i rozumu, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  15 z dnia 15 kwietnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 15/729, s. VIII);  ks. S. Augustynowicz, Na skrzydłach wiary i rozumu,  "Niedziela"  LXI(2018), nr 26 z dnia 1 lipca 2018 r., s. 30; K. Gajkowski, Rozumieć swą wiarę, "Nasz Dziennik"  nr 152(6206) z dnia 4 lipca 2018 r., s. 12; Ks. Z. Pawlak, „Ateneum Kapłańskie” Tom 171, lipiec-sierpień 2018, z. 1(656), s. 198-201; Ks. S. Kowalczyk, „Życie Konsekrowane”, wrzesień-październik, 5(133), 2018, s. 144-149; Jerzy Tupikowski CMF, „Świdnickie Studia Teologiczne” XV(2018), nr 1, s. 203-205;

73. Siejba słowa, t. XLV, Nowe życie w Chrystusie, Część I. Homilie i rozważania z pierwszych czterech miesięcy roku 2016, Świdnica 2018, ss. 440.

Rec.: ks. P. Pojasek, Zaprzyjaźnionym uczelniom, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  25 z dnia 24 czerwca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 25/739, s. II); ks. S. Kowalczyk,  „Życie Konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(134) 2018, s. 122-125; Ks. K. Moszumański,  „Świdnickie Studia Teologiczne” XV(2018), nr 1, s. 207-209;

74. Siejba słowa, t. XLVI, Nowe życie w Chrystusie, Część II. Homilie i rozważania z maja i czerwca roku 2016, Świdnica 2018, ss. 376.

Rec.: ks. P. Pojasek, Zaprzyjaźnionym uczelniom , „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  25 z dnia 24 czerwca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 25/739, s. II); ks. S. Kowalczyk,  „Życie Konsekrowane”, listopad-grudzień, 6(134) 2018, s. 122-125;  Ks. K. Moszumański,  „Świdnickie Studia Teologiczne” XV(2018), nr 1, s. 211-212;

75. Siejba słowa, t. XLVII, Nowe życie w Chrystusie, Część III. Homilie i rozważania z trzeciego kwartału roku 2016, Świdnica 2018, ss. 396.

Rec.:  ks. P. Pojasek, Księga wdzięczności,  "Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  50 z dnia 16 grudnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 50/764, s. II).

76. Siejba słowa, t. XLVIII, Nowe życie w Chrystusie, Część IV. Homilie i rozważania z czwartego kwartału roku 2016, Świdnica 2018, ss. 396.

Rec.: ks. P. Pojasek, Biskup - Niepodległej,  "Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  51-52 z dnia 23 grudnia 2018 r. (Gość Świdnicki nr 51-52/765-766, s. II);

77. Siejba słowa na peryferiach. Z Ewangelią na Twitterze A.D. 2017", Świdnica 2018, ss. 96.

Rec.: Ks. D. Marcinkiewicz, Nowa książka bp. Deca, „Niedziela” LXI(2018), nr 38 z dnia 23 września 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 38/624,  s. II);  Ks. P. Pojasek, Z siejbą na peryferie, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  37 z dnia 16 września 2018 r. (Gość Świdnicki nr 37/751, s. II);

78. Stuletnie okno nadziei w Fatimie. Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej: 22-23 stycznia 2011 r. *10-13 października 2014 r., * 26-28 października 2017 r., Świdnica 2018, ss. 94.

Rec.: ks. D. Marcinkiewicz, Nowa książka bp. Deca, „Niedziela” LXI(2018), nr 23 z dnia 10 czerwca 2018 r., (Niedziela świdnicka nr 23/609,  s. V); ks. P. Pojasek, Stuletnie okno nadziei, „Gość Niedzielny” XCV(2018),  nr  24 z dnia 17 czerwca 2018 r. (Gość Świdnicki nr 24/738, s. IV).

 

II. Książki redaktorskie

1. Świętość we współczesności, Wrocław 1990, ss. 184.

2. Osoba. Kościół. Społeczeństwo. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Józefa Majki, Wrocław 1992, ss. 380.

3. Złudzenia Nowej Ery. Teologowie o New Age, Wyd. II, Wrocław 1994, ss.151.

4. Gdzie szukać zbawienia?, Wrocław 1994, ss. 107.

5. Misja Kościoła w świecie - "Akcja Katolicka" dzisiaj, Wrocław 1995, ss. 227.

6. Patientia et Caritas. W hołdzie Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu w 25-lecie sakry biskupiej 8 II 1970 - 8 II 1995, Wrocław 1995, ss. 572.

7. Ku odnowie człowieka i społeczeństwa, Wrocław 1996, ss.320.

8. 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Wrocław, 25.05. - 01.06.1997 r. Pomoce liturgiczno - duszpasterskie, Wrocław 1996, ss.131 (wspólnie z ks. A. Bałabuchem i ks. A. Siemieniewskim).

9. Kościół Katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu. Prace historyczne XVIII, Wrocław 1996, ss. 206 (wspólnie z K. Matwijowskim).

10. W blasku Eucharystii. Materiały z sympozjum: „Eucharystia w dziejach Kościoła na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska" oraz z XXVI Wrocławskich Dni Duszpasterskich, Wrocław 1996, ss. 480.

11. Na drodze do Kongresu. Wykłady otwarte w ramach przygotowań do 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław 1997, ss. 133.

12. 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Prace Historyczne XXII, Wrocław 1997, ss. 113 (wspólnie z K. Matwijowskim).

13. Ducha nie gaście - W stronę Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Wrocław 1998, ss.256.

14. Wokół filozofii kard. Karola Wojtyły, Wrocław 1998, ss. 258.

15. „Abba", Ojcze. W stronę Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Wrocław 1998, ss. 239.

16. Fides et ratio". Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie, Wrocław 1999, ss.232.

17. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki, Wrocław 1999, ss. 232.

18. Służcie Panu z weselem. Księga Jubileuszowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza z okazji 50-lecia kapłaństwa, 30-lecia biskupstwa, 25-lecia posługi w archidiecezji wrocławskiej i 15-lecia kardynalatu, t. I. W służbie Kościoła, Wrocław 2000, ss. 394.

19. Służcie Panu z weselem. Księga Jubileuszowa ku czci kard. Henryka Gulbinowicza z okazji 50-lecia kapłaństwa, 30-lecia biskupstwa, 25-lecia posługi w archidiecezji wrocławskiej i 15-lecia kardynalatu, t. II. W służbie teologii, Wrocław 2000, ss. 781.

20. Unxit et misit, Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura, Wrocław 2000, ss. 516.

21. Milenijny Kościół wrocławski wczoraj i jutro, Wrocław 2001, ss. 258.

22. Kompas dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, Wrocław 2002, s. 344.

23. 300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Zarys historii i pracownicy naukowi PWT we Wrocławiu, Wrocław 2002, ss. 248.

24. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968 – 2001. Pracownicy naukowo-dydaktyczni. Wykaz prac dyplomowych. Sympozja. Działalność wydawnicza, Wrocław 2000, ss. 599.

25. Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Kościół w XIX wieku (wspólnie z K. Matwijowskim), Wrocław 2002, ss. 72.

26. Z dziejów wrocławskiego Kościoła katolickiego. Tendencje unijne (wspólnie z K. Matwijowskim), Wrocław 2002, s. 85.

27. Kościół katechizujący i katechizowany, Wrocław 2003, ss. 286.

28. Nowe Tchnienie Ducha, Wrocław 2003, ss. 254.

29. Kobieta w Kościele i społeczeństwie, Wrocław 2004,  ss. 228

30. Ecclesia in Europa - Kościół w Europie i w Polsce, Wrocław 2005, ss. 226.

31. Ludzie wrocławskiego Kościoła po II wojnie światowej – w 30-lecie śmierci Kardynała Bolesława Kominka (wspólnie z K. Matwijowskim i J. Paterem), Wrocław 2005, ss. 152.

III. Wykaz wszystkich pozycji drukowanych według lat

1970

 

1972

1973

1974

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Wykaz skrótów czasopism, wydawnictw ciągłych, seryjnych i zbiorowych

Adalbertus              – Wydawnictwo Wyższego Seminarium Diecezji Świdnickiej „Adalbertus”
AK                              – „Ateneum Kapłańskie”
Anamnesis              – „Anamnesis”. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski
BK                              – „Biblioteka Kaznodziejska”
BKat                          – „Biuletyn Katechetyczny Diecezji Świdnickiej”
BLit-DzP                   – „Biuletyn Liturgiczny – Dzień Pański”
BPFTWr                    – „Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu”
CCh                            – „Civitas Christiana”
ChwŚ                          – „Chrześcijanin w świecie”
CTh                             – „Collectanea Theologica”
CS-WST                     – „Colloqium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne”
DPZ                            – „Duszpasterz Polski Zagranicą”
DŚ                              – „Dolny Śląsk”
EFP                             – Encyklopedia Filozofii Polskiej
EWr                            – Encyklopedia Wrocławia
FA                              – „Forum Akademickie”
FPh                            – „Forum Philosophicum”
GN                              – „Gość Niedzielny”
HD                              – „Homo Dei”
KnCh                          – „Króluj nam Chryste” (Ogólnopolski miesięcznik dla ministrantów)
NDz                            – „Nasz Dziennik”
LWD                          – „Legnickie Wiadomości Diecezjalne”
NF                              – „Nasz Fakultet”
NS                              – „Nasze Seminarium”
NSł                             – „Nasze Słowo”
NŻ                              – „Nowe Życie”
PśwA                        – „Posłaniec św. Antoniego z Padwy”
PEF                            – Powszechna Encyklopedia Filozofii
PK                              – „Przewodnik Katolicki”
P-LSTH                      – „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”
PP                               – „Przegląd Powszechny”
PPT                             – „Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego”
PR                               – „Przegląd Religioznawczy”
PU                               – „Przegląd Uniwersytecki”
RNPWSzZWa            – Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
RF                               – „Roczniki Filozoficzne”
RPhdL                        – „Revue Philosophique de Louvain”
RT                               – „Rocznik Tomistyczny”
S-DzK                        – „Słowo – Dziennik Katolicki”
SPhCh                        – „Studia Philosophiae Christianae”
SThW                         – „Studia Theologica Varsaviensia”
SST                             – „Sosnowieckie Studia Teologiczne”
ST                               – „Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża”
ŚKHS                         – „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”
ŚST                             – „Świdnickie Studia Teologiczne”
ŚWK                           – „Świdnickie Wiadomości Kościelne”
ŚwK                           – „Świeccy w Kościele. Biuletyn Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich”
TDz                             – „Tygodnik Dzierżoniowski”
„Theofos”                   – „Theofos”. Czasopismo Teologiczno-Filozoficzne, Polskie Towarzystwo Teologiczne Kraków
TiCz                            – „Teologia i Człowiek” (Półrocznik Wydz. Teolog. UMK)
TP                               – „Tygodnik Powszechny”
TŚw                            – „Tygodnik Świdnicki”
TWał                           – „Tygodnik Wałbrzyski”
„W-Akcji”                  – „W-Akcji. Miesięcznik Katolicki”
WPT                           – „Wrocławski Przegląd Teologiczny”
WWK                         – „Wrocławskie Wiadomości Teologiczne”
WŚw                           – „Wiadomości Świdnickie”
VN                              – „Vox nostra”
„Ziemia Kłodzka”  – „Ziemia Kłodzka”, „Od Kladskeho pomezi”, „Glatzer Bergland”
ZN KUL                     – „Zeszyty Naukowe KUL”
ZS                              – „Zeszyty Społeczne”
ŻK                              – „Życie Konsekrowane”
­